SCIENCEโครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่อง  การทำยาเบื่อเหา

บทคัดย่อ

                   การทำโครงงานทดลองในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายากำจัดเหาจากใบน้อยหน่า  บอระเพ็ด  และเหล้าขาว  เพื่อการกำจัดเหาบนศีรษะด้วยใช้สมุนไพรที่มีในท้องถิ่น
                   จากการทดลองทำโครงงานผลปรากฏว่า  จากการทำใบน้อยหน่า  200 กรัม เมล็ด 30 เมล็ด  บอระเพ็ด  100 กรัม  น้ำ 200  ลูกบาศก์เซนติเมตร  และเหล้าขาว 50
ลูกบาศก์เซนติเมตร  หมักทิ้งไว้หนึ่งคืน  แล้วนำมาหมักบนศีรษะนักเรียนที่มีเหา  สามารถกำจัดเหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีดำเนินการ
1.    นำใบน้อยหน่าและเมล็ดน้อยหน่า  200  กรัม  มาบดให้ละเอียด
2.    นำบอระเพ็ด  100  กรัม  บดให้ละเอียด
3.    นำใบพร้อมเมล็ดน้อยหน่า  และบอระเพ็ดที่บดละเอียดแล้วนำมาผสมกับน้ำ  200 ลูกบาศก์เซนติเมตร  เหล้าขาว  50  ลูกบาศก์เซนติเมตร  ทิ้งไว้หนึ่งคืน
4.    นำน้ำที่หมักไว้ไปหมักผมนักเรียนกลุ่มตัวอย่างชั้น ป .4  จำนวน  10  คนให้เปียกพอสมควร
5.    ใช้ผ้าคลุมศีรษะทิ้งไว้ประมาณ  30  นาที
6.    ล้างผมให้สะอาด
สังเกตเหาบนศีรษะ